Registrácia Plávanie pre batoľata a kojencov


Ja dolu podpísaný/á čestne prehlasujem, že som si vedomý/á právnej zodpovednosti za svoje dieťa, ktoré týmto záväzne prihlasujem do kurzu “Baby plávanie” organizovaným Plaveckou školou.
Ďalej prehlasujem, že som sa oboznámil so zásadami spolupráce, dodržiavaní hygieny, organizačnými záležitosťami a bezpečnostnými opatreniami uvedenými v Prevádzkovom poriadku. Bol/a som upozornený, že v prípade nedodržiavania hygienických opatrení budem vylúčený/á z kurzu bez nároku na náhradu škody.
Prehlasujem, že nie som si vedomí/á žiadnej prekážky z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa, ktorá by znemožňovala vykonávať vyššie uvedenú činnosť.
Čestne prehlasujem, že sme v poslednej dobe neprišli do styku so žiadnou infekčnou chorobou.