Prevádzkový poriadok

Záväzné pokyny pre účastníkov kurzov plávania dojčiat, batoliat a detí predškolského veku Plaveckej školy.

B. Druh a spôsob poskytovaných služieb Kurzy plávania dojčiat, batoliat a detí predškolského veku (ďalej len kurzy) sú určené rodičom s deťmi vo veku od 6 mesiacov do ôsmych rokov. Kurzy sú zamerané na vytvorenie kladného vzťahu dieťaťa k vodnému prostrediu. Pri spoločnom pobyte vo vode s rodičom pod odborným vedením si deti osvoja nenásilnou a hravou formou základné návyky a zručnosti potrebné pre pobyt vo vode. Staršie deti si osvoja základy plaveckých štýlov.

C.  Pravidlá kurzov a čerpanie náhradných lekcií. Poplatok za kurz musí byť uhradený bankovým prevodom alebo v hotovosti po registrácii v rezervačnom systéme do 3 dní pred nástupom do kurzu, inak sa rezervácia na kurz ruší. Registračný formulár obsahuje kontaktné údaje o dieťati, rodičoch, súhlas rodiča s podmienkami účasti, čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti a aktuálnom zdravotnom stave. V cene jedného kurzu je zahrnutých 8 lekcií. Každý záujemca o kurz musí pri prvom prihlásení do kurzu podať online prihlášku. Rodič je povinný upozorniť na prípadné zmeny v zdravotnom stave dieťaťa. Počas kurzu má účastník nárok na náhradné lekcie podľa konkrétneho kurzu, ak neúčasť v pôvodne stanovenom termíne bola vopred oznámená a zaznamenaná v rezervačnom systéme, alebo oznámená telefonicky, najneskôr do 8:00 hodiny rannej v deň konania lekcie. Termín náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý čas ako pri bežnej lekcii. Náhradnú lekciu je možné čerpať v lehote najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca od pôvodného termínu lekcie. Po uplynutí tejto lehoty nárok na náhradu prepadá. V prípade, že rezervovaná náhradná lekcia zostane nevyužitá z akýchkoľvek dôvodov, pokladá sa za vyčerpanú bez ďalšej náhrady. Nárok na vrátenie kurzovného vzniká: 1) Keď je prevádzkovateľovi viac ako 3 dní pred začiatkom kurzu oznámené zrušenie kurzu. V takomto prípade je prihlasovateľ povinný zaplatiť za zrušenie kurzu manipulačný poplatok a storno poplatok, ktorý činí 50% z celkovej sumy. 2) Keď je kurz zrušený menej ako 24 hodín pred začiatkom kurzu. V takomto prípade je účastník povinný zaplatiť za zrušenie kurzu manipulačný poplatok podľa platného cenníka a storno poplatok, ktorý činí 100% z celkovej sumy. V prípade , že prevádzkovateľ nezabezpečí kurz alebo jeho časť, má účastník nárok na vrátenie pomernej časti kurzovného alebo náhrady zvyšných lekcií v náhradných termínoch. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v čase a mieste konania kurzu C. C Pravidlá kurzov a čerpanie náhradných lekcií.

D. Základné údaje o bazéne, kvalite vody a starostlivosti o vodu V skupine je počas lekcie v bazéne maximálne 7 dospelých osôb s dieťaťom do 6 rokov a inštruktor. Prevádzková doba plaveckej školy je stanovená od 8,00 do 19,00 hod denne, okrem nedele – sanitárny deň. Bazén má rozmery: 8 x 3,5m, s hĺbkou 1,1m, objem 30,8m3 a teplotou vody 28°C – 32°C. Počas prevádzky bazéna je zabezpečená nepretržitá cirkulácia vody a jej dezinfekcia, objem vody v bazéne sa kompletne přefiltruje počas 2 hodin. Dezinfekcia vody a úprava pH je riešená automatickým zariadením ASIN AQUA OXYgén.

E. Zásady prevádzky a údržby zariadenia. Vstup do priestorov prevádzky majú len rodičia s deťmi – účastníci kurzu, prípadne sprevádzajúce osoby(rodinní príslušníci, priatelia), so súhlasom inštruktora. Sprevádzajúce osoby, ktoré nie sú priamymi účastníkmi lekcie, nesmú rušiť priebeh kurzu. Pre pobyt v priestoroch šatní a bazéna je pre rodiča s dieťaťom vyhradený čas v trvaní 15 minút pred začiatkom a 30 minút po skončení lekcie. Optimálny čas príchodu je 15 minút pred začatím lekcie. DÍžka pobytu v bazéne pri kurzoch pre začiatočníkov je 30 – 45 minút. DÍžka pobytu v bazéne pri kurzoch pre mierne pokročilých a pokročilých je minimálne 45 – 50 minút. Rodičia i chodiace deti sa pri príchode prezujú do čistých prezuviek, vhodných do vlhkého prostredia a v šatni sa následne prezlečú do plaviek. Odložia si osobné veci do skrinky a presunú sa do priestoru bazénovej časti. So sebou si zoberú uterák pre seba a dieťatko, látkovú plienku a pitie pre dieťa. Dieťa nosiace plienku v nej zostáva až do príchodu k sprchám. Tam rodič vyzlečie dieťaťu plienku a pred vstupom do bazéna dôkladne osprchuje seba i dieťa. Potom samostatne, alebo s pomocou inštruktoriek, oblečie dieťa do neoprénových plaviek. Dojčatá a batoľatá musia mať nepriepustné plavky s pevnými bočnými gumičkami okolo nôh a pása. Hygienické prostriedky musia byť v nerozbitných obaloch. Je zakázané používať sprchové gély s telovým mliekom alebo olejom, znečisťujú vodu, ideálne sú klasické mydlá. Ak sa rodič v rámci lekcie bude potápať,, musí si pred vstupom do bazéna umyť vlasy šampónom alebo použiť plaveckú čiapku.

G. Zásady správania sa účastníkov kurzu a povinnosti návštevníkov. Vhodná je osobná hygienická obuv, určená do vlhkého prostredia. – platí aj pre samostatne chodiace deti. V prípade uvoľnenia sekrétu z nosíka v bazéne, slúžia na utretie papierové vreckovky pripravené na okraji bazéna. Pri prípadnom znečistení vody dieťaťom je lekcia prerušená do odstránenia nedostatkov. Pri obzvlášť závažnom znečistení sa bazén vypustí, dôkladne mechanicky očistí, vydezinfikuje a opláchne. Po skončení lekcie odporúčame dodržať aklimatizačnú dobu minimálne 15 minút. Na odkladanie kočíkov slúžia vyhradené priestory pri vstupe do prevádzky. Deti sa nesmú voľne pohybovať bez dozoru rodičov. Zodpovednosť za dieťa nesie v priestoroch prevádzky rodič. Pri použití nočníka je potrebné upozorniť inštruktora. Použité detské plienky a hygienické tampóniky sa vhadzujú do určeného smetného koša. V prípade akéhokoľvek závažného znečistenia priestorov (zvratky, moč, jedlo…), je nevyhnutné okamžite informovať inštruktora. Každý účastník kurzu je povinný : – mať na nohách čisté prezuvky vhodné do mokrého prostredia – dbať na čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch klubu – svojim správaním nerušiť priebeh kurzu – rešpektovať pokyny inštruktora – pred vstupom do bazéna previesť dôkladnú osobnú hygienu na intímnych miestach, v prípade dlhých vlasov je potrebné si ich vypnúť dohora nad úroveň vodnej hladiny – Je zakázané ; – akýmkoľvek spôsobom znečisťovať priestory – vnášať do priestorov klubu sklenené obaly a predmety – vstupovať do bazéna a jeho okolia s viac ako jedným dieťaťom – vnášať do bazéna a jeho okolia vlastné hračky či iné predmety, ktoré nie sú dezinfikované Spôsob zabezpečovania dozoru pri bazéne a poskytovanie prvej pomoci Dozor pri bazéne a prvú pomoc zabezpečuje inštruktorka, ktorá je zdravotne a odborne spôsobilá na jej poskytovanie, v prípade potreby táto bezodkladne upovedomí Záchrannú službu.